ขนส่ง ระบุ รถดัดแปลงโคมไฟ ให้มี มีความผิดตามกฎหมาย

ขนส่ง ระบุ รถดัดแปลงโคมไฟ ให้มี มีความผิดตามกฎหมาย

กรมการขนส่งทางบก ระบุ!!! รถโดยสารสาธารณะที่ดัดแปลง โคมไฟหน้าโคมไฟท้ายรถ ให้มีแสงสว่างจ้ามากจนเกินไป ใช้แสงกะพริบ หรือแสงสีต่างๆ ที่ส่งผลต่อความปลอดภัย มีความผิดตามกฎหมาย ปรับสูงสุด 50,000 บาท ส่วนรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ ปรับสูงสุด 2,000 บาท แนะ!!! แก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัย

ขนส่ง ระบุ รถดัดแปลงโคมไฟ ให้มี มีความผิดตามกฎหมาย

ขนส่ง ระบุ รถดัดแปลงโคมไฟ ให้มี มีความผิดตามกฎหมาย

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้รับแจ้งจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกี่ยวกับกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากรถโดยสารไม่ประจำทาง รถบัสเช่าเหมา ที่ติดตั้งโคมไฟจำนวนหลายดวงบริเวณโดยรอบด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถ รวมถึงรถโดยสารสาธารณะประเภทอื่นๆ เช่น รถตู้โดยสาร ที่มีการปรับแต่งทิศทางการส่องสว่างของ โคมไฟหน้า รถให้สูงขึ้นจากเดิม หรือดัดแปลงอุปกรณ์ส่วนควบหรือเพิ่มเติมส่วนหนึ่งส่วนใดเข้าไป จนทำให้แสงมีความสว่างจ้ามากจนเกินไป การดัดแปลง โคมไฟท้าย รถเป็นแสงกะพริบหรือใช้แสงสีต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับโคมไฟต่าง ๆ ของรถทุกประเภทไว้แล้ว ทั้งตำแหน่งการติดตั้ง จำนวนโคมไฟ ความสว่าง ทิศทางการส่องสว่างและสีของแสง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน เช่น รถโดยสารกำหนดให้มีโคมไฟแสงพุ่งต่ำได้ไม่เกิน 2 ดวง และมีโคมไฟแสงพุ่งไกลได้ไม่เกิน 2 ดวง โดยมีแสงขาวหรือเหลืองอ่อน ไม่สว่างจ้าจนเกินไป ติดตั้งอยู่ในระดับเดียวกันที่หน้ารถด้านซ้ายและขวา สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1.35 เมตร และต้องมีทิศทางส่องสว่างไปด้านหน้าโดยจะต้องไม่เบี่ยงเบนไปทางด้านขวา หรือส่องขึ้นสูงเกินไปจนทำให้รบกวนสายตาผู้อื่น ส่วนโคมไฟเลี้ยวต้องเป็นแสงสัญญาณกะพริบสีอำพัน ติดที่ด้านหน้า 2 ดวง ด้านท้าย 2 หรือ 4 ดวง โคมไฟหยุด ติดตั้งที่ด้านท้าย จำนวน 2 หรือ 4 ดวง ต้องเป็นแสงแดงสม่ำเสมอคงที่ ไม่กะพริบ โคมไฟส่องป้ายทะเบียน เป็นแสงขาว จำนวน 1 หรือ 2 ดวง ติดตั้งที่ป้ายทะเบียนด้านท้ายของรถ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการเข้มงวดตรวจสอบ กรณีพบรถโดยสารสาธารณะฝ่าฝืนดัดแปลงอุปกรณ์ส่องสว่างในลักษณะดังกล่าว เป็นความผิดตามตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 71 ฐานใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กำหนด ต้องระวางโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท และอาจถูกสั่งระงับการใช้รถจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เช่นเดียวกัน ในส่วนของรถที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ที่มีการแก้ไขดัดแปลง โคมไฟหน้า ให้เป็นแสงสีอื่น หรือดัดแปลงอุปกรณ์ส่วนควบหรือเพิ่มเติมส่วนหนึ่งส่วนใดเข้าไป จนทำให้แสงมีความสว่างจ้ามากจนเกินไป มีความผิดตามมาตรา 12 ฐานเพิ่มเติมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า หากพบรถที่มีการดัดแปลงอุปกรณ์ส่องสว่างผิดกฎหมายสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ได้ที่ E-mail : dlt_1584complain@hotmail.com, LINE : 1584กรมการขนส่งทางบก, Facebook : https://www.facebook.com/dlt1584/ หรือ “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ” โดยต้องแนบหลักฐานเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ระบุสถานที่ เวลาที่พบเหตุ ชื่อและข้อมูลผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยได้กำชับสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งเข้มงวดตรวจสภาพรถให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด และขอความร่วมมือสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) หากพบว่าอุปกรณ์ส่องสว่างของรถยนต์ที่เข้ารับบริการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องแจ้งเจ้าของรถแก้ไขให้ถูกต้องและให้ถือว่าผลการตรวจสภาพรถไม่ผ่าน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย หากแสงไฟส่องเข้าตาผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่น ทำให้สายตาพร่ามัว อาจเป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุได้ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

ไฟหน้า LED คุณภาพสูง by KAZAILED

cr . auto.mthai